Замын ахлах инженер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Хариуцсан төв, цех, хэсгийн ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ХАБЭА-н талаарх заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хариуцсан төв, цех, хэсгийн ажилтнуудад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өдөр бүр өгч байх, аюулгүй ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, зааврын мөрдөлтөд хяналт тавьж ажиллах;
 • Үйлдвэрлэлийн ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, техникийн үйлчилгээний явцад аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, технологийн карт, хөдөлмөрийн сахилга бат хэрхэн мөрдөгдөж байгаад хяналт тавих;
 • Ажлын байр, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хаалт хамгаалалт, дохио санамж түүнчлэн тэдгээрийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны байдалд хяналт тавих, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах үзлэгийг 7 хоног бүр зохион байгуулах, илэрсэн дутагдал, үл тохирлыг залруулж ажиллах;
 • Өндөр эрсдэлтэй ажлыг гүйцэтгэх үед ажиглалт хийж, технологи мөрдөлтийг 7 хоног бүр шалгах, дутагдал, үл тохирлыг залруулах, сайжруулах, сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ авах;
 • Ажил хуваарилахын өмнө ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч байх;
 • ХАБЭА-н үзлэг шалгалтын акт, илэрсэн аюул, үл тохирол, протокол, үүрэг даалгавар, төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэлийг хугацаанд нь хөтөлж баталгаажуулах;
 • ХАБЭА-г сайжруулах талаар сар, жилийн төлөвлөгөөнд өөрсдийн саналыг оруулж шийдвэрлүүлэх, төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлуудыг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх;
 • Харъяалах ажлын байруудад эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд оролцох;
 • Үйлдвэрлэлийн осол, аюулгүй ажиллагааны ноцтой зөрчил гаргасан үед хэлтсийн дарга болон ХАБЭА инженерт яаралтай мэдэгдэх;
 • Ажил гүйцэтгэх үед аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтуудыг ноцтой зөрчсөн ажилтнуудад хариуцлага тооцох саналыг компанийн захиргаанд оруулах;
 • Хариуцсан нэгж, хэсгийн ажилтнуудын ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, ажлын багаж, анхны тусламжийн хэрэгсэл болон галын багаж хэрэгслийн захиалгыг цаг хугацаанд нь гаргаж, ашиглалтад хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийн үүргээ биелүүлэх явцад амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөх нөхцөл бий болсон тохиолдолд ажлаа зогсоож, энэ талаар ажил олгогчид мэдэгдэх

Ажлын байранд тавигдах үндсэн шаардлага:

 • Дээд боловсролтой байх
 • Төмөр замын чиглэлээр чиглэлээр мэргэшсэн
 • Мэргэжлээрээ 5-ээс дээш жил ажилласан

Тусгай шаардлага:

 • Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах
 • Муу зуршилгүй

Ажлын байрны анкетыг та ЭНД ДАРЖ бөглөнө үү.

Нээлттэй ажлын байрны тухай

 • Хэлтэс Суурь бүтцийн газар
 • Нээлтийн огноо 2024-02-15
 • Хаалтын огноо 2024-03-01